STATUT STOWARZYSZENIA MŁODZI DLA POLSKI

 

 Rozdział I

Postanowienia ogólne

 § 1 Nazwa Stowarzyszenia, teren działania i siedziba władz

 

 1. Tworzy się Stowarzyszenie pod nazwą ?Młodzi dla Polski? (w dalszej części zwane ?Stowarzyszeniem?).
 2.  Stowarzyszenie może używać wyróżniającego je znaku graficznego.
 3.  Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto stołeczne Warszawa. Terenem działania jest Rzeczpospolita Polska.

 

§ 2 Czas, podstawy działania i charakter prawny

 1. Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieograniczony. Posiada osobowość   prawną. Działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o Stowarzyszeniach (Dz.U. z 2001, Nr 79, poz. 855 z późn. zm.) oraz niniejszego statutu.
 2. Stowarzyszenie może należeć do innych krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnych celach.
 3. Działalność Stowarzyszenia oparta jest przede wszystkim na pracy społecznej członków.
 4. Do prowadzenia swych spraw Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników.

 

§ 3 Cele, środki i formy działania Stowarzyszenia

 1. Celem Stowarzyszenia jest prowadzenie działalności społecznie użytecznej w  sferze zadań publicznych w zakresie:

                a)     podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;

                b)     promowania wśród młodych ludzi idei patriotyzmu;

                c)      budowania wspólnoty osób zaangażowanych w sprawy kraju;

                d)     kształtowania przyszłych elit polskiego społeczeństwa;

                e)     działalności wspomagającej zwiększanie jakości edukacji, oświaty i wychowania;

                f)      poprawy jakości życia publicznego w Polsce, upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działania                                                           wspomagającego rozwój demokracji;

                g)      działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;

                h)     działalności na rzecz poprawy jakości stanowionego prawa.

 2.    Cele Stowarzyszenia realizowane są poprzez:

                a)     tworzenie raportów dotyczących poszczególnych dziedzin życia publicznego i gospodarczego oraz przedstawianie programów reform kraju;

                b)     organizowanie seminariów, szkoleń, debat i konferencji naukowych służących gromadzeniu i wymianie informacji oraz propagowaniu idei rozwijanych                                              przez Stowarzyszenie;

                c)     utrzymywanie stosunków z innymi pokrewnymi organizacjami na terenie

                d)     organizowanie, finansowanie i prowadzenie prac badawczych w dziedzinie nauk społecznych, prawa i ekonomii;

                e)     prowadzenie działalności szkoleniowej;

                 f)     realizację nieodpłatnych i odpłatnych zadań publicznych;

                g)     doradztwo i pomoc organizacyjno-ekonomiczną oraz szkolenie członków i innych podmiotów zainteresowanych działalnością Stowarzyszenia.

3.    Stowarzyszenie działa poprzez:

               a)    osobistą pracę członków stowarzyszenia, członków Zarządu, pracowników i wolontariuszy Stowarzyszenia nad realizacją przedsięwzięć, o których mowa w ust. 2,

               b)    finansowanie przedsięwzięć, o których mowa w ust. 2,

               c)     finansowe wspieranie przedsięwzięć, o których mowa w ust. 2.

4.  Stowarzyszenie prowadzi działalność, o której mowa w ust. 1 na rzecz ogółu społeczności.

 

Rozdział II

Członkowie Stowarzyszenia

 

 

§ 4 Nabycie i rodzaje członkostwa

 1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna może być jedynie członkiem wpierającym Stowarzyszenia.
 2. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na członków zwyczajnych, członków kandydatów i członków wspierających.
 3. Członkiem zwyczajnym może być obywatel polski lub obcokrajowiec, który ukończył 16 lat, utożsamia się z zasadami i programem Stowarzyszenia, wypełnił deklarację członkowską, popartą przez  trzech członków zwyczajnych Stowarzyszenia, uiścił wpisowe i odbył trzymiesięczny staż kandydacki jako członek kandydat.
 4. Członkiem zwyczajnym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie uchwały Zarządu Stowarzyszenia.
 5. Członkami zwyczajnymi są także założyciele Stowarzyszenia.
 6. Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna i prawna deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia.
 7. Członkiem wspierającym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie uchwały Zarządu Stowarzyszenia.
 8. Do członków kandydatów stosuje się odpowiednio postanowienie §  4 ust. 4.

§ 5 Prawa i Obowiązki

 1. Członek zwyczajny posiada czynne i bierne prawo wyborcze do obieralnych władz Stowarzyszenia.
 2. Członek zwyczajny Stowarzyszenia ma prawo:

                     a)     brać udział w zebraniach, wykładach oraz imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie.

                     b)     być zaznajamianym z oświadczeniami i decyzjami organów Stowarzyszenia;

                     c)      korzystać z dorobku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia;

                     d)     zgłaszać wnioski co do działalności Stowarzyszenia.

3. Członek zwyczajny Stowarzyszenia ma obowiązek:

                     a)     przestrzegać Statutu Stowarzyszenia;

                     b)     brać udział w działalności Stowarzyszenia i realizacji jego celów;

                      c)      stosować się do postanowień i uchwał organów Stowarzyszenia;

                      d)     uiszczać w terminie składki członkowskie;

                      e)     dbać o dobre imię Stowarzyszenia.

4. Członek kandydat nie posiada biernego oraz czynnego prawa wyborczego, poza tym posiada takie prawa jak członkowie zwyczajni.

5. Członek wspierający nie posiada biernego oraz czynnego prawa wyborczego, może jednak brać udział z głosem doradczym w statutowych organach Stowarzyszenia,                   poza tym posiada takie prawa jak członkowie zwyczajni.

6. Członek kandydat ma obowiązek przestrzegać Statutu Stowarzyszenia oraz uchwał organów Stowarzyszenia.

7. Członek wspierający ma obowiązek wywiązywać się z zadeklarowanych świadczeń, przestrzegać Statutu oraz uchwał organów Stowarzyszenia.

8. Członkowie Stowarzyszenia nie mogą należeć do organizacji o celach sprzecznych z celami Stowarzyszenia.

§ 6 Utrata członkostwa

 1. Utrata członkostwa następuje na skutek:

                      a)     pisemnej rezygnacji złożonej na ręce Zarządu;

                      b)     wykluczenia przez Zarząd w sytuacji, gdy  zachowanie członka jest sprzeczne ze Statutem lub nie da się pogodzić z postanowieniami i uchwałami organów                                          Stowarzyszenia;

                      c)      niepłacenia należnych składek członkowskich za okres roku;

                      d)     notorycznego nie brania udziału w pracach Stowarzyszenia;

                      e)     utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu;

                      f)       śmierci członka oraz utraty osobowości prawnej przez osobę prawną.

2. Utrata członkostwa w przypadku określonym w ustępie 1. litera c) następuje z mocy prawa z końcem miesiąca, w którym powstała zaległość w ilości 12 składek                               miesięcznych. Zarząd  powinien poinformować członka o grożącej utracie członkostwa.

3. Decyzję o utracie członkostwa podejmuje Zarząd w przypadku określonym w ustępie 1.  litera c) i d).

4. Od uchwały Zarządu w sprawie przyjęcia w poczet członków Stowarzyszenia lub pozbawienia członkostwa zainteresowanemu przysługuje odwołanie do Walnego                            Zgromadzenia Członków. Uchwała Walnego Zgromadzenia Członków jest ostateczna.

Rozdział III

Organy Stowarzyszenia

 

§ 7 Zasady działania

 

 1. Stowarzyszenie działa poprzez osobistą pracę członków, członków organów statutowych, pracowników i wolontariuszy. Dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenie może współdziałać z innymi instytucjami, organizacjami i osobami przez wsparcie organizacyjne, częściowe lub całkowite finansowanie przedsięwzięć, a także pomoc przy uzyskiwaniu funduszy z innych źródeł.
 2. Stowarzyszenie działa poprzez swoje organy.
 3. Organy Stowarzyszenia działają na podstawie regulaminów.
 4. Oświadczenia woli w imieniu Stowarzyszenia składa Prezes samodzielnie lub dwóch członków Zarządu działających łącznie.

 

§ 8 Organy

 1. Organami Stowarzyszenia są:

                     a)     Walne Zgromadzenie Członków, zwane dalej Walnym Zgromadzeniem;

                     b)     Zarząd Stowarzyszenia, zwany dalej Zarządem;

                    c)      Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia, zwana dalej Komisją Rewizyjną.

 

§ 10 Uchwały

 1. Organy Stowarzyszenia, bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy członków, podejmują decyzje w formie uchwał.
 2. Prezesowi przysługuje głos decydujący w razie równowagi głosów.
 3. Głosowanie jest jawne.

 

§ 11 Walne Zgromadzenie

 

 1. Walne Zgromadzenie jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. W Walnym Zgromadzeniu biorą udział:

                  a)     z głosem stanowiącym ? członkowie zwyczajni,

                  b)     z głosem doradczym ? członkowie wspierający.

2. Walne Zgromadzenie może być zwyczajne i nadzwyczajne.

3. Walne Zgromadzenie zwyczajne jest zwoływane przez Prezesa na dzień przypadający najpóźniej w ostatnim miesiącu jego kadencji. Termin i miejsce obrad Prezes                        podaje do wiadomości wszystkich członków co najmniej na 7 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia.

4. Walne Zgromadzenie nadzwyczajne może się odbyć w każdym czasie. Jest zwoływane przez Prezesa z jego inicjatywy, uchwałą Zarządu, na wniosek Komisji Rewizyjnej              lub pisemny wniosek co najmniej 1/4 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.

5. Prezes ma obowiązek zwołać Walne Zgromadzenie nadzwyczajne w dniu oraz porządkiem obrad zgodnie z wnioskiem wskazanym w ust. 4. dniu, miejscu oraz godzinie                 Walnego Zgromadzenia. Termin i miejsce obrad Prezes podaje do wiadomości wszystkich członków za pośrednictwem poczty elektronicznej co najmniej na 7 dni                         przed terminem Walnego Zgromadzenia.

6. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy podejmowanie decyzji w sprawach:

                a)     zmian Statutu;

                b)     określenia celów oraz głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia;

                c)      wyboru i odwoływania wszystkich organów Stowarzyszenia;

                d)     powoływania Prezesa i poszczególnych członków Zarządu;

                e)     utworzenia doradczych organów Stowarzyszenia oraz powołania lub odwołania ich członków;

                 f)       udzielania Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej;

                g)     rozpatrywania i zatwierdzania sprawozdań z działalności organów Stowarzyszenia;

                h)     uchwalania wysokości składek członkowskich oraz wszystkich innych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia;

                i)       rozpatrywania wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia lub jego organów;

                j)       rozpatrywania odwołań od uchwał Zarządu;

               k)     podejmowania uchwały o likwidacji Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku;

                l)       wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia;

                ł)   podejmowania uchwał we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji innych organów Stowarzyszenia.

 

§ 12 Zarząd

 

 1. Zarząd jest powołany do kierowania całą działalnością Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zgromadzenia.
 2. Zarząd składa się z 2 do 6 osób w tym Prezesa.
 3. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes.
 4. Do kompetencji Zarządu należą:

                   a)     realizacja celów Stowarzyszenia;

                   b)     wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia;

                   c)      uchwalanie programów działania oraz planów finansowych Stowarzyszenia, w tym budżetu;

                   d)     uchwalanie regulaminu Zarządu;

                   e)     podejmowanie decyzji o przystępowaniu do zrzeszeń i innych organizacji oraz o ich tworzeniu;

                   f)       Przyjmowanie darowizn, spadków i subwencji;

                   g)     sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia;

                   h)     sporządzanie sprawozdań z działalności Stowarzyszenia;

                    i)       powoływanie Wiceprezesa Zarządu;

                    j)       wyrażanie zgody na korzystanie z nazwy oraz logotypu Stowarzyszenia przez organizacje uczelniane powoływane przez studentów na podstawie Ustawy z dnia                               27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. 2005 nr 164 poz. 1365 pózn. zm.). Szczegółowy zakres korzystania z nazwy oraz logotypu                                                             Stowarzyszenia każdorazowo określa uchwała Zarządu.

5. Członkostwo w Zarządzie wygasa w skutek:

                   a)     odwołania Prezesa z Zarządem przez Walne Zgromadzenie;

                   b)     rezygnacji oraz upłynięcia kadencji Prezesa;

                   c)      śmierci, zrzeczenia się członkostwa lub odwołania.

6. Oświadczenia o chęci kandydowania na członka Zarządu należy składać do Sekretarza Zarządu na tydzień przed Walnym Zgromadzeniem.

7. Kadencja Zarządu trwa jeden rok. Kończy się z upływem 31 maja.

 

§ 13 Prezes

 1. Prezes :

                a)     jest członkiem Zarządu z urzędu;

                b)     kieruje pracami Zarządu;

                c)      wyznacza datę posiedzeń Zarządu i je prowadzi;

                d)     reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz;

                 e)     jest związany uchwałami Walnego Zgromadzenia oraz Zarządu.

                 f)       składa oświadczenia woli w imieniu Stowarzyszenia

2. Kadencja Prezesa trwa jeden rok.

3. Kadencja Prezesa kończy się z upływem 31 maja.

§ 14 Komisja Rewizyjna

 

 1. Komisja Rewizyjna powoływana jest do sprawowania kontroli nad działalnością Stowarzyszenia.
 2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 do 5 osób w tym Przewodniczącego.
 3. W przypadku ustąpienia co najmniej 2/3 członków Komisji Rewizyjnej jest ona zobowiązana do wystąpienia do Zarządu o zwołanie Walnego Zgromadzenia nadzwyczajnego celem uzupełnienia składu Komisji Rewizyjnej.
 4. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

                a)     kontrolowanie działalności Zarządu;

                b)     nadzór nad przestrzeganiem postanowień Statutu;

                c)      składanie wniosków z kontroli na Walnym Zgromadzeniu;

               d)     prawo wystąpienia z wnioskiem o zwołanie Walnego Zgromadzenia oraz posiedzenia Zarządu;

               e)     składanie wniosków  o absolutorium dla organów Stowarzyszenia;

                f)       składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zgromadzeniu;

                g)     pełnienie funkcji rozjemczych i mediacyjnych w przypadku sporu między członkami Stowarzyszenia.

5. Członkowie Komisji Rewizyjnej w czasie pełnienia funkcji nie mogą być pociągani do odpowiedzialności za działania podejmowane w ramach swoich obowiązków.

6. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pozostawać z członkami Zarządu w stosunku podległości z tytułu zatrudnienia oraz nie mogą być skazani prawomocnym                          wyrokiem sądu za przestępstwo z winy umyślnej.

7. Kadencja Komisji Rewizyjnej trwa jeden rok. Kończy się z upływem 31 maja.

 

§ 14 Uzupełnienie składu organu

W razie gdy skład władz Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali członkowie organu, który uległ zmniejszeniu. W tym trybie można powołać nie więcej niż połowę składu organu.

 

 

 

 Rozdział IV

Majątek Stowarzyszenia

  

 1. Majątek Stowarzyszenia powstaje z:

                 a)     wpisowego i składek członkowskich;

                 b)     darowizn, subwencji, spadków krajowych i zagranicznych;

                 c)      darów, zbiórek i imprez publicznych;

                 d)     odsetek i depozytów bankowych;

                 e)     udziału w zyskach osób prawnych;

                 f)       dotacji.

2. Majątek Stowarzyszenia może być lokowany w szczególności na rachunkach bankowych, w papierach wartościowych lub w inny sposób, który jest dla Stowarzyszenia                korzystny.

3. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.

4. Decyzje w spawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia podejmuje Zarząd.

5. Do zawierania umów, udzielania pełnomocnictwa i składania innych oświadczeń woli w szczególności w sprawach majątkowych wymagane są podpisy Prezesa lub dwóch członków Zarządu działających łącznie.

6. Dochód Stowarzyszenia po pokryciu kosztów jego działalności jest w całości przekazywany na realizację jej celów statutowych.

7. Zarząd Stowarzyszenia może zbywać poszczególne prawa majątkowe pod warunkiem, że uzyskane ze sprzedaży sumy będą wykorzystane w sposób określony w punkcie poprzedzającym.

 

Rozdział V

Postanowienia końcowe

 

§ 15 Zmiana Statutu i uchwała o rozwiązaniu

 

 1. Uchwałę w sprawie zmiany Statutu oraz uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zgromadzenie kwalifikowaną większością głosów ? 2/3 w obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
 2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zgromadzenie określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.
 3. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym statucie zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo o Stowarzyszeniach (Dz.U. z 2001, Nr 79, poz. 855 z późn. zm.).

 

 

§ 16 Likwidacja Stowarzyszenia

 1. Stowarzyszenie podlega likwidacji w razie osiągnięcia założonych celów, wyczerpania środków finansowych lub na skutek decyzji podjętej przez Walne Zebranie.
 2. Likwidację Stowarzyszenia przeprowadza likwidator powołany przez Walne Zebranie.
 3. Likwidatorowi przysługują uprawnienia i ciążą na nim obowiązki Zarządu.
 4. Środki majątkowe pozostałe po likwidacji Stowarzyszenia mogą być przekazane na rzecz działających w Rzeczpospolitej Polskiej organizacji o zbliżonych celach.